คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

 1. จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 
  นายกสภาฯ \ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 2. นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
  นายกสมาคมฯ \ สมาคมประกันชีวิตไทย 
 3. จีรพันธ์ อัศวะธนกุล
  นายกสมาคมฯ \ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 4. อานนท์ วังวสุ   
  นายกสมาคมฯ \ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
 5. สาระ ล่ำซำ  
  นายกสมาคมฯ \ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 6. Kean Hin Lim 
  กรรมการผู้จัดการ \ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. Tet Chian Hiew 
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย \ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 8. Andrew Chun-Wai Leung 
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย \ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)