คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

 1. สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
  อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี \ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 2. สาระ ล่ำซำ 
  นายกสมาคมฯ \ สมาคมประกันชีวิตไทย 
 3. อานนท์ วังวสุ  
  นายกสมาคมฯ \ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 4. นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์  
  นายกสมาคมฯ \ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
 5. สาระ ล่ำซำ  
  นายกสมาคมฯ \ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 6. Kean Hin Lim 
  กรรมการผู้จัดการ \ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. Tet Chian Hiew 
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย \ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 8. Andrew Chun-Wai Leung 
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย \ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)