SOAT NEWS & ACTIVITIES

โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมสอบ Exam P ของ SOA


คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยกำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมสอบ Exam P (Probability) ของ Society of Actuaries (USA) ให้แก่ นิสิตนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรในธุรกิจประกันภัย ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-17.00 ณ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมฯจึงใคร่เรียนขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในธุรกิจประกันภัยที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล บริษัท หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้มาที่ คุณรัฐติยา สิงห์ลอ อีเมล์ rattiyas@mittare.co m ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 นี้ อนึ่ง สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการเข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่าสถานที่จะรองรับได้