SOAT NEWS & ACTIVITIES

2016: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559


สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายองค์กร ทั้งบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทที่ปรึกษา สำนักงานอัตรเบี้ยประกันวินาศภัย และ อื่นๆ