ARTICLE

ประกาศ คปภ


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ.2551:

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฏหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ.2552: