BULLETIN BOARD

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555


ด้วยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
วาระที่ 2
รายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา
วาระที่ 3
พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม ประจำปี 2554
วาระที่ 4
พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2554/2555
วาระที่ 5
พิจารณาเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยหน้า (เมษายน 2556-2558)
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โปรดแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมมาที่นางสาวรัฐติยา สิงห์ลอ Email: rattiyas@mittare.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 นี้

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสมาคมฯจึงเห็นควรที่จะเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สำหรับสมัยหน้าล่วงหน้า 1 ปี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ สำหรับสมัยหน้า (เมษายน 2556-2558) มายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 โดยจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกนายกสมาคมฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคมฯ สามารถเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น จะต้องเป็นสมาชิกเฟลโล่ สามัญ หรือสมาชิกเอสโซซิเอทของสมาคมฯ และมีสมาชิกของสมาคมฯ รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยสมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเห็นชอบกับการเสนอชื่อดังกล่าวด้วย