BULLETIN BOARD

รับฟังความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ พ.ศ. ....


การสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ พ.ศ. ... ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom

กำหนดสัมมนา 2 รอบ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. กลุ่มภาคเอกชนและภาคประชาชน


Rergister


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิชิต
อีเมล์ thailawresearch@gmail.com
โทร. 081-808-9737