INSTITUTION MEMBERS

Company

Membership Class

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Institution

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Institution

FWD Life Insurance Public Company Limited

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Institution

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

Institution

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited

บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Institution

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Institution

Phillip Life Assurance Public Company Limited

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Institution

Southeast Life Insurance Public Company Limited

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Institution

The Insurance Premium Rating Bureau

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

Institution