สมาชิกประเภทสถาบัน

บริษัท

ประเภทสมาชิก

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

The Insurance Premium Rating Bureau

สถาบัน