สมาชิกประเภทสถาบัน

บริษัท

ประเภทสมาชิก

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited

สถาบัน

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

The Insurance Premium Rating Bureau

สถาบัน