สมาชิกประเภทสถาบัน

บริษัท

ประเภทสมาชิก

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Southeast Life Insurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

สถาบัน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

สถาบัน

บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited

สถาบัน

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

The Insurance Premium Rating Bureau

สถาบัน