แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2566

วิสัยทัศน์ (Vision) : “เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการที่ดีเลิศต่อธุรกิจ และสังคม พร้อมรองรับการแข่งขันในระดับสากล”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1: นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  1. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
  2. สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
  3. ยกระดับการให้บริการกับสมาชิก

พันธกิจที่ 2: หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ และสร้างระบบการเงินให้แข็งแกร่งในระดับสากล

พันธกิจที่ 3: หน่วยงานกำกับดูแล (สำนักงาน คปภ)

  1. ขยายความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแล
  2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง

พันธกิจที่ 4: Prospects / ผู้ที่สนใจในวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย

  1. สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
  2. เพิ่มการตระหนักรู้ในวิชาชีพและความสำคัญของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  3. สนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาให้รู้จักและมีความเข้าใจถึงวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้มากขึ้น