วิธีเป็นสมาชิก

คุณสมบัติสมาชิก

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 2. มีสมาชิกของสมาคมรับรอง 2 ท่าน โดยเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) หรือ แอสโซซิเอท (Associate) ของสมาคมการรับรองสมาชิกตามข้อนี้ จะต้องกระทำโดยสมาชิกประเภทเฟลโลหรือแอสโซซิเอทเท่านั้น สำหรับการรับรอง ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
 3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ สำหรับสมาชิกแต่ละประเภท
 4. ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
 5. ได้ชำระค่าบำรุงสมาคมแล้ว

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow)

 1. เป็นสมาชิกประเภท เฟลโล (Fellow) ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 จากการสอบผ่านข้อสอบหรือได้รับการยกเว้นการสอบ รวมถึงผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) จากการแลกเปลี่ยนหรือมีข้อตกลงระหว่างสมาคมวิชาชีพ และ
 2. ผ่านการสอบหรือการอบรมในหลักสูตรหรือวิชาที่คณะกรรมการกำหนด

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate)

 1. เป็นสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) หรือเทียบเท่าของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 จากการสอบผ่านข้อสอบ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ รวมถึงผ่านคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเป็นสมาชิกประเภท แอสโซซิเอท (Associate) จากการแลกเปลี่ยนหรือ มีข้อตกลงระหว่าง สมาคมวิชาชีพ หรือ
 2. จบการศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย จากสถาบันการศึกษาที่ IAA ให้การรับรอง ในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษานั้นต้องได้การยอมรับจากคณะกรรมการ

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary)

 1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชาของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับหมวดที่ 2 ข้อ 5 หรือ
 2. ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัย

คุณสมบัติของสมาชิก ประเภทสถาบัน (Institution)

 1. เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ
 2. เป็นนิติบุคคลที่สนับสนุนกิจการของสมาคม ทั้งนี้ไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไปข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติของสมาชิก ประเภทสถาบัน

คุณสมบัติของสมาชิก ประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary)

 1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ คณะกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไป ข้อ 6.2 และ ข้อ 6.5 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติของสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

อัตราค่าสมัคร

ประเภทสมาชิก | ค่าบำรุงสมาคมรายปี

 1. เฟลโล THB 7,490 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. แอสโซซิเอท THB 1,070 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. สามัญ THB 1,070 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. สถาบัน THB 10,700 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 5. กิตติมศักดิ์ NIL