พันธกิจและวัตถุประสงค์

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  1. กำหนด ส่งเสริม และ รักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด
  2. กำหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย
  3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ วิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บำนาญ และสวัสดิการพนักงาน
  4. ช่วยเหลือ หรือ ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
  5. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก
  6. ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก
  7. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
  8. ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสมาคม
  9. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง