ข้อบังคับสมาคมฯ

แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดังนี้

ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า "สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Society of Actuaries of Thailand"

ข้อ 2. สมาคมนี้มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ อาจตั้งอยู่ในสถานที่อื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อนี้ก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและมีการจดทะเบียนกับนายทะเบียนสมาคมแล้ว

ข้อ 3. พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสมาคม คือ

3.1
กำหนด ส่งเสริม และ รักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด
3.2
กำหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย
3.3
ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ วิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บำนาญ และสวัสดิการพนักงาน
3.4
ช่วยเหลือ หรือ ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3.5
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก
3.6
ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก
3.7
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
3.8
ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสมาคม
3.9
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ข้อ 4. สมาชิกของสมาคมนี้มี 6 ประเภท คือ

4.1
สมาชิกประเภท เฟลโล (Fellow)
4.2
สมาชิกประเภท แอสโซซิเอท (Associate)
4.3
สมาชิกประเภท สามัญ (Ordinary)
4.4
สมาชิกประเภท สถาบัน (Institution)
4.5
สมาชิกประเภท กิตติมศักดิ์ (Honorary)
4.6
สมาชิกประเภท เฟลโลกิตติมศักดิ์ (Fellow Honorary)

สมาชิกประเภทเฟลโลที่เกิดจากการโอนย้ายมาตามข้อ 4.5 ก. จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล ตามข้อบังคับฉบับนี้ โดยสมบูรณ์ภายในปี 2560 และหากไม่สามารถมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ทำการปรับโอนสถานภาพตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้โอนย้ายสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบันไปจัดหมวดหมู่ตามประเภทสมาชิกในข้อบังคับสมาคมชุดนี้ดังต่อไปนี้

ก.
สมาชิกสามัญประเภทเฟลโล เป็น สมาชิกเฟลโล
ข.
สมาชิกสามัญประเภทอื่น สมาชิกวิสามัญ สมาชิกพิเศษ เป็น สมาชิกสามัญ
ค.
สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็น สมาชิกกิตติมศักดิ์
ง.
สมาชิกนิติบุคคล เป็น สมาชิกสถาบัน

สมาชิกประเภทเฟลโลที่เกิดจากการโอนย้ายมาตามข้อ 4.5 ก. จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกเฟลโล ตามข้อบังคับฉบับนี้ โดยสมบูรณ์ภายในปี 2560 และหากไม่สามารถมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ทำการปรับโอนสถานภาพ ตามที่ควรจะเป็นเมื่อสิ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

ข้อ 5. สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จะให้การยอมรับ ในการรับสมาชิกของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยได้ สำหรับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต่อไปนี้

5.1
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราชอาณาจักร (Institute and Faculty of Actuaries, UK)
5.2
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Society of Actuaries, United State of America)
5.3
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งออสเตรเลีย (Institute of Actuaries of Australia)
5.4
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งแคนาดา (Canadian Institute of Actuaries)
5.5
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (วินาศภัย) แห่งสหรัฐอเมริกา (Casualty Actuarial Society, United State of America)

คณะกรรมการสามารถพิจารณานำเสนอสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นให้เป็นสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้ได้ โดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น ต้องเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ (Full membership) ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ(International Actuarial Association: IAA) และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยแล้วว่ามีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพและมาตรฐานทางด้านจริยธรรมที่เหมาะสม การเป็นสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ของสมาชิกของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ข้อ 6. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

6.1
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
6.2
มีสมาชิกของสมาคมรับรอง 2 ท่าน โดยเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) หรือ แอสโซซิเอท (Associate) ของสมาคม การรับรองสมาชิกตามข้อนี้ จะต้องกระทำโดยสมาชิกประเภทเฟลโลหรือแอสโซซิเอทเท่านั้น สำหรับการรับรองในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
6.3
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ สำหรับสมาชิกแต่ละประเภท
6.4
ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
6.5
ได้ชำระค่าบำรุงสมาคมแล้ว

ข้อ 7. คุณสมบัติของสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow)

7.1
เป็นสมาชิกประเภท เฟลโล (Fellow) ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 จากการสอบผ่านข้อสอบ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ รวมถึงผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) จากการแลกเปลี่ยนหรือมีข้อตกลงระหว่างสมาคมวิชาชีพ และ
7.2
ผ่านการสอบหรือการอบรมในหลักสูตรหรือวิชาที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 8. คุณสมบัติของสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate)

8.1
เป็นสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) หรือเทียบเท่าของสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 จากการสอบผ่านข้อสอบ หรือ ได้รับการยกเว้นการสอบ รวมถึงผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเป็นสมาชิกประเภท แอสโซซิเอท (Associate) จากการแลกเปลี่ยนหรือ มีข้อตกลงระหว่างสมาคมวิชาชีพ หรือ
8.2
จบการศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย จากสถาบันการศึกษาที่ IAA ให้การรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษานั้นต้องได้การยอมรับจากคณะกรรมการ

ข้อ 9. คุณสมบัติของสมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary)

9.1
เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชาของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับหมวดที่ 2 ข้อ 5 หรือ
9.2
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อ 10. คุณสมบัติของสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) และเฟลโลกิตติมศักดิ์ (Fellow Honorary)

10.1
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไปข้อ 6.2 และข้อ 6.5 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติของสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

ข้อ 11. คุณสมบัติของสมาชิก ประเภทสถาบัน (Institution)

11.1
เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ
11.2
เป็นนิติบุคคลที่สนับสนุนกิจการของสมาคมทั้งนี้ไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไป ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติของสมาชิกประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไป ข้อ 6.2 และ ข้อ 6.5 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติของสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

ข้อ 12. ให้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาคมแบบตลอดชีพที่มีก่อนการประกาศใช้ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ และให้เริ่มเรียกเก็บค่าบำรุงสมาคมรายปี สำหรับสมาชิกที่ได้ชำระไว้เป็นแบบตลอดชีพในปีปฏิทิน ที่ถัดจากปีที่ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้วโดยกำหนดอัตรา ค่าบำรุงสมาคมรายปีดังต่อไปนี้

  1. เฟลโล 7,000 / ANNUM
  2. แอสโซซิเอท 1,000 / ANNUM
  3. สามัญ 1,000 / ANNUM
  4. สถาบัน 10,000 / ANNUM
  5. กิตติมศักดิ์ NIL / ANNUM
  6. เฟลโลกิตติมศักดิ์ NIL / ANNUM

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เว้นแต่ผู้นั้นเป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้วติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

อัตราค่าบำรุงดังกล่าวนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบำรุงสมาคมรายปีได้ตามความเหมาะสม แล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาคม และเมื่อได้ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวแล้วให้เลขาธิการสมาคมแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

ข้อ 13. ค่าบำรุงสมาคมรายปี ครบกำหนดชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากสมาชิกคนใดขาดชำระค่าบำรุงสมาคม ให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการสมาคมที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบ

ข้อ 14. สมาชิกมีสิทธิ์ในการใช้สถานที่ สโมสร และอื่นๆ ของสมาคมตามระเบียบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ข้อ 15. สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวด้วยกิจกรรมของสมาคม ส่งไปยังคณะกรรมการในกรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือไม่พอใจผลแห่งการพิจารณา จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่คราวต่อไปเพื่อพิจารณาก็ได้ โดยยื่น ความจำนงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน

ข้อ 16. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญได้ แต่สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมดังกล่าวได้ จะต้องเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) และสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) เท่านั้น

ข้อ 17. สมาชิกทุกคนต้องยอมรับและจะต้องปฏิบัติงานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรฐานและจริยธรรมทาง ด้านวิชาชีพที่คณะกรรมการกำหนด และยอมรับมาตรการทางด้านวินัยหรือจริยธรรมที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 18. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ

18.1
ตาย
18.2
ลาออก
18.3
ถูกลบชื่อจากทะเบียน ตามข้อ 20
18.4
ไม่ชำระค่าบำรุงสมาคม ภายใน 31 มีนาคม

ข้อ 19. สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังเลขาธิการของสมาคม เมื่อเลขาธิการของสมาคมได้รับแจ้งแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อ 20. คณะกรรมการสามารถสั่งลบชื่อสมาชิกผู้ใดออกจากทะเบียนได้ถ้าสมาชิกผู้นั้น

20.1
ทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาของศาล ทั้งนี้ไม่รวมถึงความผิดลหุโทษ และความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
20.2
ประพฤติตนในทางที่ทำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
20.3
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ที่สมาคมประกาศใช้
20.4
ได้รับการลงโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เนื่องจากการปฏิบัติงานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทั้งนี้ คะแนนเสียงของกรรมการในการลบชื่อสมาชิกต้องมีจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการของสมาคมที่มีอยู่ในขณะนั้น

ข้อ 21. กรรมการของสมาคมทุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือมีสัญญาจ้างการทำงานในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) ให้เป็นนายกสมาคม 1 คน ผู้สมัครเข้าเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ต้องมีสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) หรือสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) จำนวน 2 ท่านรับรอง และผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุม หากไม่อยู่ในที่ประชุมจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หากได้รับเลือกตั้ง

ข้อ 23. ให้มีคณะกรรมการของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน โดยนายกสมาคมเป็นผู้เลือก และแต่งตั้งจากสมาชิก ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) หรือ สมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary) ทั้งนี้ กรรมการของสมาคมตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะมาจาก สมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary) ได้ไม่เกิน 3 คน

ข้อ 24. ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการจากคณะกรรมการของสมาคมเพื่อบริหารกิจการของสมาคมใน ตำแหน่งอุปนายกสมาคมไม่เกิน 3 คน เลขาธิการสมาคม 1 คน เหรัญญิกสมาคม 1 คน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 25. นายกสมาคมและกรรมการของสมาคมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

25.1
ตาย
25.2
ลาออก ในกรณีที่นายกสมาคม หรือกรรมการของสมาคมประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อสมาคม การลาออกมีผลบังคับนับแต่ใบลาออกไปถึงสมาคม หรือตามที่ระบุไว้ในใบลาออก
25.3
ครบวาระ ในกรณีที่ตำแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อนครบวาระ ให้อุปนายกสมาคมที่มีรายชื่อตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมที่อยู่ในลำดับรองจากนายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับนายกสมาคม หากตำแหน่งอุปนายกสมาคมที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมว่างลงอีก ให้อุปนายกสมาคมที่มีรายชื่อตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมที่อยู่ในลำดับถัดลงไปปฏิบัติหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกัน
25.4
ขาดจากสมาชิกภาพ ถ้าตำแหน่งกรรมการของสมาคมว่างลงก่อนครบวาระ และกรรมการที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่า 8 คน ให้นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมที่ปฏิบัติหน้าที่แทนแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 23 และข้อ 24 และให้กรรมการที่เข้าแทนที่นั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าแทนที่
หากจำนวนกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่า 8 คน และวาระของคณะกรรมการสมาคมเหลืออยู่น้อยกว่า 120 วัน คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมที่ปฏิบัติหน้าที่แทนจะเห็นสมควร

ข้อ 26. ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาอันสมควรแก่ตำแหน่งที่ปรึกษาของสมาคมตามจำนวนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งที่ปรึกษาของสมาคมต้องมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการที่เหลืออยู่ในขณะนั้น ที่ปรึกษาของสมาคมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและอยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง

ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและมีอำนาจกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุตามพันธกิจของสมาคมได้

ข้อ 28. คณะกรรมการสมาคมดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของปีที่ครบวาระ ในระหว่างการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ หรือ หากกรณีจดทะเบียนล่าช้า ก็ให้กรรมการสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่านายทะเบียนจะรับจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่

ข้อ 29. นายกสมาคมมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมกิจการของสมาคมให้ดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับ และมติของคณะ กรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของสมาคม นายกสมาคมมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน กำหนดค่า ตอบแทน ปูนบำเหน็จ และลงโทษพนักงานของสมาคมโดยมติของคณะกรรมการ นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมีอำนาจลงนามแทนสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของคณะกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม หากนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมตามลำดับรายชื่อที่ปรากฎในใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน หากอุปนายกไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และ การลงมติให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมี คะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการสมาคมสามารถใช้การประชุมทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ได้ โดยการลง คะแนนเสียงและให้ใช้การตอบกลับทาง E-mail เป็นหลักฐาน และการนับคะแนนให้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 30 มาบังคับโดยอนุโลม

ข้อ 32. ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของสมาคม ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหรือวิจัยงาน หรือปฏิบัติงานแขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงก็ได้ หรือทำการสอบสวนทางด้านจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาชิกและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้จำนวนของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง

ข้อ 33. คณะกรรมการมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดให้มี

33.1
บัญชีแสดงจำนวนเงินที่สมาคมได้รับและจ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการ
33.2
บัญชีแสดงจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สินของสมาคม

ข้อ 34. ให้เหรัญญิกของสมาคมมีหน้าที่รับจ่ายเงินของสมาคม จัดทำ และเก็บรักษาบัญชีพร้อมด้วยใบสำคัญ และหลักฐานการรับและจ่ายเงิน การลงนามในเช็คเพื่อจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกับเหรัญญิกของสมาคมลงนามร่วมกัน การรับเงินทุกประเภท เหรัญญิกหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินของสมาคมไว้เป็นหลักฐาน การจ่ายเงินของสมาคมทุกรายการต้องมีใบสำคัญซึ่งแสดงรายการ จำนวนเงินและต้องได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 35. การซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสมาคม

ข้อ 36. ให้ถือวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของสมาคม

ข้อ 37. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม ผู้สอบบัญชีควรจะได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนด ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างระหว่างปี ให้คณะกรรมการการนัดเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่

ข้อ 38. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้งภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ครบรอบปีการบัญชี และคณะ กรรมการอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามมติของคณะกรรมการ หรือตามที่สมาชิกที่มีสิทธ์ในการเข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 คน ทำคำร้องพร้อมลงลายมือชื่อขอให้มีการ ประชุมใหญ่วิสามัญได้

ข้อ 39. ให้คณะกรรมการแจ้งวันนัดประชุมให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิค (E-mail) ก่อนหน้าการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับการประชุมใหญ่สามัญ และ การประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 40. การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการลงมติในการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สมาชิกที่มีสิทธิ์ในการลงมติในการประชุม หรือมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการลงมติในการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ 41. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ หากนายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกเป็นประธานแทน และหาก อุปนายกlสมาคมไม่อยู่ ให้เลขาธิการเป็นประธานแทน

ข้อ 42. ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

42.1
เลือกตั้งนายกสมาคม ตามข้อบังคับ ข้อ 22
42.2
เลือกตั้งผู้สอบบัญชี ตามข้อบังคับ ข้อ 37
42.3
พิจารณางบแสดงฐานะการเงินของสมาคม
42.4
พิจารณาอนุมัติสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับ ข้อ 5
42.5
พิจารณาเรื่องคณะกรรมการที่นำขึ้นปรึกษา
42.6
พิจารณาข้อเสนอของสมาชิก ซึ่งยื่นไว้โดยชอบด้วยข้อบังคับของสมาคม

ข้อ 43. สมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ แต่ละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกจะแต่งตั้งตัวแทนในการลงคะแนนมิได้

ข้อ 44. มติที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 45. ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมีมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 46. ในการประชุมทุกประเภทให้เลขาธิการสมาคมเป็นเลขานุการที่ประชุมโดยตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากเลขาธิการสมาคมไม่อาจทำการได้ ให้นายกสมาคมหรือผู้อื่นที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ข้อ 47. หากสมาคมต้องเลิกไปตามกฎหมาย และมีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยู่ให้ตกเป็นของสมาคม หรือนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาและลงมติเลือก