จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย