ทีมผู้บริหาร

คณะกรรมการนายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต

FSA, FSAT

นายกสมาคม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

อุปนายกสมาคม

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ

FSA, FSAT

อุปนายกสมาคม

บริษัท เอไอเอ จำกัด

นายกสิณ สุตันติวรคุณ

FCAS, FSAT

กรรมการและเหรัญญิก

บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

กรรมการและเลขาธิการ

นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

FSA, FIA, FSAT, FRM

กรรมการ

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด

นายปาณัท สุทธินนท์

FSA, FSAT

กรรมการ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายจัน เฮา ชอง

FSA, FSAT

กรรมการ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายนติกร ชุตินธรารักษ์

FCAS, FSAT

กรรมการ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม

FCAS, FSAT

กรรมการ

บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด

ผศ.ดร.ณัฐกรณ์ ผิวชื่น

กรรมการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปุณฑวิกา นาคา

กรรมการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณัฐเนตร พงศ์พิพัฒไพบูลย์

FSA, FSAT

กรรมการ

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายธนกฤต อิงครัตน์

FIA, FSAT

กรรมการ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด