ทีมผู้บริหาร

คณะกรรมการนายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต

FSA, FSAT

นายกสมาคม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

อุปนายกสมาคม

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ

FSA, FSAT

อุปนายกสมาคม

บริษัท เอไอเอ จำกัด

นายกสิณ สุตันติวรคุณ

FCAS, FSAT

กรรมการและเหรัญญิก

บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

กรรมการและเลขาธิการ

หลักทรัพย์กองทุนจัดการกสิกรไทย

นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

FSA, FIA, FSAT, FRM

กรรมการ

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด

รศ.ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์

กรรมการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปาณัท สุทธินนท์

FSA, FSAT

กรรมการ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายจัน เฮา ชอง

FSA, FSAT

กรรมการ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายนติกร ชุตินธรารักษ์

FCAS, FSAT

กรรมการ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม

FCAS, FSAT

กรรมการ

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จํากัด

ผศ.ดร.ณัฐกรณ์ ผิวชื่น

กรรมการ

มหาวิทยาลัยมหิดล