ทีมผู้บริหาร

คณะกรรมการพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

FSA, FIA, FSAT, FRM

นายกสมาคม

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต

FSA, FSAT

อุปนายกสมาคม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผศ. ชญณา ศิริภิรมย์

ASA

อุปนายกสมาคม

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์

FSA, FSAT

กรรมการและเหรัญญิก

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการและเลขาธิการ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย

ASA

กรรมการ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม

FCAS, FSAT

กรรมการ

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จํากัด

ดร. พีรภัทร ฝอยทอง

กรรมการ

บริษัท แมนูไลฟ์ ประเทศไทย จำกัด

นายนติกร ชุตินธรารักษ์ 

FCAS, FSAT

Director

Thai Reinsurance Public Company Limited

นายกสิณ สุตันติวรคุณ

FCAS, FSAT

Director

Mercer (Thailand) Ltd.