สมาชิกประเภทบุคคล

 

CERTIFICATE OF MEMBERSHIP

IS TO CERTIFY THAT

  Pakwan Puntsming  
  IS CURRENTLY A ASSOCIATE MEMBER OF
THE SOCIETY OF ACTUARIES OF THAILAND
 
18 FEB 2019
MEMBER SINCE
31 DEC 2021
EXPIRY DATE

Full list of members is available at

www.soat.or.th

Mr. Pichet Jiaramaneetaweesin

SOAT President

                       

DISCLAIMER

 1. Certificate of Membership ใช้เพื่อเป็นหนังสือรับรองสมาชิกภาพของสมาชิก SOAT ซึ่งจะมีการออกให้ใหม่ทุกครั้งเมื่อครบกำหนดวันสิ้นอายุของหนังสือรับรอง (Expiry Date) และมีการต่ออายุสมาชิกใหม่เรียบร้อยแล้ว
 2. Certificate of Membership ออกให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ทุกระดับ โดยสาระสำคัญของหนังสือรับรองฉบับนี้ประกอบด้วย
  • ชื่อ - นามสกุล ของสมาชิก
  • ประเภทสมาชิก (Fellow/Associate/Ordinary)
  • วันที่เริ่มเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
  • วันสิ้นอายุของหนังสือรับรองฯ
  • ลายเซ็นของนายกสมาคมฯ
 3. เอกสารนี้ออกให้ในรูปแบบ File digital เพื่อให้สมาชิกฯ สามารถสั่งพิมพ์ได้เอง อำนวยความสะดวกให้
 4. สมาคมฯ รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ของข้อมูลในเอกสารนี้ และยืนยันสมาชิกภาพของสมาชิกฯ ทั้งนี้สมาคมฯ ไม่ได้รับผิดชอบต่อการนำเอกสารนี้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกโดยเจตนาทุจริตของสมาชิกฯ ผู้มีชื่อในหนังสือรับรองนี้