ข่าวและกิจกรรมสมาคม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ ) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2564


สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (The Society of Actuaries of Thailand) ได้เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำวาระที่ 2562 – 2564 โดย นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ABS) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม เป็นสมัยที่ 3 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2564

จำนวนสมาชิกของสมาคมขณะนี้ อยู่ที่ 299 คน ทั้งนี้ ยังคงยึดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการและรองรับการแข่งขันในระดับสากล” โดยสมาคมฯ พร้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายกฯ คนใหม่ได้กล่าวว่า สมาคมฯ พร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ที่กำลังจะเข้ามาในธุรกิจประกันภัย อาทิเช่น เงินดำรงกองทุนขั้นต่ำ RBC2, ผลกระทบจากข้อบังคับของอัตรามรณะตัวใหม่, มาตรฐานบัญชี IFRS17, หรือ มาตรฐานของยูนิตลิงค์ เป็นต้น