ข่าวและกิจกรรมสมาคม

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่ทำการ


เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าทางสมาคมฯ ได้เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานเป็น 08.30 – 16.30 น. และย้ายที่ทำการจากที่อยู่เดิม 348 ซอยรัชดาภิเษก 9 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โดยแก้ไขที่อยู่ใหม่สำหรับรับ – ส่งเอกสาร และข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ภาษาไทย
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ    เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 080-559-4555

ภาษาอังกฤษ
The Society of Actuaries of Thailand 
36/1 Soi Saphankoo, Rama IV Road, Thoongmahamak, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 080-559-4555
ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
1. นางสาวอรพรรณ พานิช   อีเมล    oraphan.panit@soat.or.th
2. นางสาวธนาภรณ์ นาคสนธิ์ อีเมล    thanaporn.nakson@soat.or.th

ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดระบุที่อยู่ใหม่ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ