บทความ

นิยามนักคณิตศาสตร์ประกันภัย


แอคชัวรี คือนักการเงินที่เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อดีต จำลองอนาคต เพื่อคำนวณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสื่อสารออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ 

งานของแอคชัวรีจึงครอบคลุมเรื่องการสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายเงินคืนในอนาตเท่าไรและเมื่อไร รวมถึงการจัดการกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรอีกด้วย ซึ่งงานเหล่านี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเรื่องความน่าจะเป็นในการคาดการณ์อนาคต และคณิตศาสตร์การเงินในการประเมินการลงทุนและดอกเบี้ย 

แอคชัวรี เป็นอาชีพที่ต้องได้รับการสอบคุณวุฒิให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมองภาพระยะยาวให้ไกลมากที่สุด เปรียบเหมือนต้นหนของเรือที่คอยมองหาทิศทางที่เหมาะสมว่าจะมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างไร มองไปข้างหน้าว่าจะเจออุปสรรค เช่น หินโสโครกหรือพายุ หรือไม่ เป็นต้น 

การสอบคุณวุฒิของแอคชัวรี แบ่งเป็น ระดับทั่วไป ระดับแอสโซซิเอต และระดับเฟลโล่

แอคชัวรีระดับทั่วไป

จะสอบผ่านวิชาพื้นฐานที่เทียบเท่าความรู้ระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์การเงิน สถิติความน่าจะเป็น ทฤษฎีและการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์การเงินต่างๆ ซึ่งเมื่อจบในระดับนี้แล้ว สามารถจะทำงานในระดับปฏิบัติการ เช่น จัดการฐานข้อมูล สร้างแบบจำลอง ทำการวิเคราะห์เบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งควรทำงานโดยได้รับคำแนะนำจากแอสโซซิเอตหรือเฟลโล่อย่างใกล้ชิด เพื่อฝึกฝนประสบการณ์และทักษะก่อนจะได้ทำงานจริง เหมือนวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ เช่น แพทย์หรือทนายความ เป็นต้น

แอคชัวรีระดับแอสโซซิเอต

จะสอบวิชาความรู้ที่เน้นเรื่องการเอาสิ่งที่สอบในระดับทั่วไปมาประยุกต์ใช้กับโลกธุรกิจจริง เช่น fundamental of actuarial practice (FAP) หรือ Core Practice ซึ่งเมื่อจบในระดับนี้แล้ว สามารถจะทำงานในระดับที่สามารถช่วยเหลือเฟลโล่ในการคำนวณหรือวิเคราะห์ได้อย่างดี แต่ยังไม่สามารถเซ็นรับรองรายงานความถูกต้องของตัวเลขแต่อย่างใด

แอคชัวรีระดับเฟโล่

จะสอบวิชาเฉพาะทางเพิ่ม ซึ่งสามารถเลือกสายเฉพาะทางของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น สายประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การลงทุน การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยการเป็นเฟลโล่ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านสายนั้นๆ จะทำให้เป็นผู้ที่สามารถเซ็นรับรองการออกแบบระบบการเงิน และเซ็นรับรองความถูกต้องของรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยได้