กระดานข่าว

SOA : Asia-Pacific Annual Syposium 2019 วันที่ 17–18 มิถุนายน 2562 กรุงเทพมหานคร


การประชุมทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำ ปี 2562: อุตสาหกรรม 4.0 - โอกาสและความท้าทาย (Industry 4.0-Opportunities and Challenges) วันที่ 17–18 มิถุนายน 2562 กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำ ปี ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการภายใต้รูปแบบการคิดไปข้างหน้า โดยผู้นำ เสนอที่มีความเชี่ยวชาญกับความท้าทายด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) การประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้น 1.5 วัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเครือข่ายสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่ถือเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบข้อมูลจากผู้นำเสนอที่มีประสบการณ์ผ่านมุมมองในประเด็นที่มีผลกระทบต่ออาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในอนาคต โดยจะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น

• การพิจารณาระบบ IFRS 17

• ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เกี่ยวกับประกันสุขภาพและประกันภัยรถยนต์

• แบบจำ ลองอายุทางชีวภาพ

• การเกษียณอายุและการเงินในเอเชีย

• การเรียนรู้เครื่องมือในการสร้างแบบจำ ลองการประกันภัย

นอกจากนี้ต่อด้วยการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคุณ (Professional Development) ด้วยหลักสูตร 0.5 วัน (ครึ่งวัน) หลังการประชุมทางวิชาการ

“หลักสูตรความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Professionalism in Practice Course)” วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.–17:15 น


 สำหรับโปรแกรมการสัมมนาและการลงทะเบียน เข้าไปที่ SOA.org/2019APAC