ข่าวและกิจกรรมสมาคม

EXCLUSIVE GATHERING FOR EXECUTIVE ACTUARIES 2018


Exclusive Gathering for Executive Actuaries 2018


สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จัดการเสวนาและพบปะสังสรรค์สำหรับสมาชิกระดับ Fellow และผู้บริหารงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทย ในงาน  “Exclusive Gathering for Executive Actuaries 2018” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561Sortrel’s Cottage โดยได้รับเกียรติจากคุณธนิตา  อนุสนธิ์อดิสัย ผู้อำนวยการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานเงินกองทุน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริการประกอบธุรกิจประกันภัย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Role, Impact, and Supervision of Actuaries in 2019 โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารระดับสูงด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งจากบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทที่ปรึกษาอย่างอบอุ่น

ในงาน คุณธนิตาฯ ได้บรรยายถึงภาพรวมของสถานการณ์นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของนักคณิตศาสตร์ในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย และกฎระเบียบข้อบังคับที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารในบริษัทได้เตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นย้ำว่าต้องการให้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทและความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อช่วยกันพัฒนาและรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในอนาคต

ผู้เข้าร่วมงานได้ให้เสียงสะท้อนว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ ทำให้มีโอกาสซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานกำกับฯ อย่างใกล้ชิด ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและมุมมองอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พบปะ ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างตรงไปตรงมา ได้ประโยชน์สมตามเจตนารมณ์ของการจัดงานทุกประการ อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำ