กระดานข่าว

คปภ: วิธีการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Online Actuarial License Approval) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/การประกันวินาศภัย เป็นไปตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและกระบวนการด้านเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

                 บัดนี้ ระบบการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีความพร้อมสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/วินาศภัยแล้ว จึงขอเรียนท่านที่ประสงค์ยื่นคำขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้ดำเนินการผ่านระบบดังกล่าว โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นคำขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาและเข้าใช้งานระบบตามลิงค์ https://www.oic.or.th/th/node/91216 (เว็บไซต์ สำนักงาน คปภ./นักคณิตศาสตร์ประกันภัย)


หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย อีเมล actuary_license@oic.or.th